NEW ZEALAND VISA

New Zealand Tourist visa

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อไปท่องเที่ยว หรือเรียนไม่เกิน 3 เดือน  มีดังนี้

 

1.) หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 2 ชุด

2.) หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน

สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) และทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง และผู้สมัคร

3.) หลักฐานการเงิน (สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง

4.) จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) 

ตำแหน่งและอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น กรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย กรุณายื่นแบบฟอร์ม Sponsoring a Visotor Form ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว

5.) ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนสมรส เอกสารคู่สมรส และใบสูติบัตรของบุตร

6.) ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดาจะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้

7.) กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่

8.) หากผู้สมัครแต่งงานแล้ว ต้องมีเอกสารของคู่สมรสเพื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย

9.) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)

10.) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน


ข้อจำกัดของการวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
- จำนวนผู้เดินทางต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน
- ผู้สมัครต้องเดินทางเข้าและออกประเทศด้วยกันและพร้อมกันเท่านั้น
- การใช้วีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มจำนวนรายชื่อบนวีซ่าจะต้องเท่ากับจำนวนผู้เดินทางในวันที่เดินทางจึงจะสามารถใช้
เดินทางได้ (ถ้าสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งขาดหายไปในวันที่เดินทาง วีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถ
ใช้เพื่อเดินทางได้)
- หากยื่นวีซ่าไปแล้ว มีเหตุการณ์จำเป็นที่ผู้เดินทางท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถไปได้จะต้องแจ้งกับทางสถานทูต
นิวซีแลนด์ล่วงหน้าการเดินทาง 10 – 14 วัน


ค่าธรรมเนียมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (Single Person)

- ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวรวมแปลเอกสารทุกฉบับและค่าธรรมเนียม VAC จากสถานทูตนิวซีแลนด์
รวมทั้งสิ้นราคา 6,390 บาท/ผู้สมัคร (รวมบริการการยื่นสมัครและการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ)


ค่าธรรมเนียมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (Group Visa)

- ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวรวมแปลเอกสารทุกฉบับและค่าธรรมเนียม VAC จากสถานทูตนิวซีแลนด์
รวมทั้งสิ้นราคา 3,150 บาท/ผู้สมัคร (รวมบริการการยื่นสมัครและการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ)


หมายเหตุ: ในการยื่นวีซ่าจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นที่ได้เรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์ 

image8

NEW ZEALAND STUDENT VISA

image9

New Zealand Student Visa

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้

- ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และเซ็นชื่อในหน้าที่ 9


1.) หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

2.) สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ของนักเรียน

 อย่างละ 2 ฉบับ

3.) ใบสูติบัตรของนักเรียน Birth Certificate ภาษาไทย - อังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ 

4.) ใบรับรองการเป็นนักเรียน และ Transcripts การเรียนย้อนหลัง 2 ปี จำนวน 2 ฉบับ

5.) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาPassport สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ปกครอง 

สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวนคนละ 2 ฉบับ 

6.) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร 3 รูป ที่เหมือนกันของนักเรียน และอายุไม่เกิน 6 เดือน

7.) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากโรงเรียนที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม

 และวันสุดท้ายของการเรียน / Offer of Place.

8.) หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ ( Homestay ) และหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 

9.) จดหมายรับรองการเงินของผู้ค้ำประกัน (Bank letter) จำนวน 1 ฉบับ

10.) ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน "Financial Undertaking for a Student" ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 

และให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อในหน้าที่ 2

11.) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้

12.) จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน โดยจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงานเท่านั้น 


* ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท 

หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ

**ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา

จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้

***สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี 

เมื่อขึ้นปีที่สามจะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

โดยสามารถขอได้ที่ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน  โทร. 02-2052168 – 9

****สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หรือ กรณีศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นใบตรวจร่างกาย และเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น 

การเตรียมตัวสำหรับไปตรวจสุขภาพสำหรับทำวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ที่โรงพยาบาล  

- อาหารที่ต้องงดก่อนไปตรวจสุขภาพ : ชา กาแฟ ของหวานทุกชนิด 

( ทานอาหารและน้ำได้ปกติ )

- ผู้ตรวจจะต้องนำพลาสปอตตัวจริง และใบ Offer ของทางโรงเรียนไปด้วย

- ถ้าผู้ตรวจใส่แว่นหรือคอนแท็กเลนส์ *กรุณาแจ้งก่อน

- ถ้าผู้ตรวจมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีคุณพ่อและคุณแม่ไปด้วย 

- ถ้าผู้ตรวจมียาที่ทานเป็นประจำ ให้นำมาด้วย 

- ถ้าผู้ตรวจเป็นผู้หญิงต้องไม่มีประจำเดือน และหมดไปแล้วอย่างน้อย 5 วัน 


เวลา : 

= วันจันทร์-ศุกร์ : 7.00-14.00 น. 

*** 14.30 น. ( คิวสุดท้าย ) 

= วันเสาร์-อาทิตย์ : 7.00-11.00 น.  

หมายเหตุ : ก่อนการตรวจกรุณาโทรไปนัดกับทางโรงพยาบาล ล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วัน 

( ข้อมูล เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ รบกวนผู้ตรวจโทรเช็คกับโรงพยาบาลก่อนค่ะ )

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูต ได้แก่

(สำหรับ กรุงเทพฯ)


1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH) 

9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500

โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577


2. โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310 

โทร. 0-2310-3000


3. International Organization for Migration (IOM)

8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 1050

โทร. 0-2234-7950-55


(สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่)


1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200

โทร.  0-5392-0300


 (สำหรับ จังหวัดอุดรธานี)


1. โรงพยาบาลเอกอุดร 

555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000

โทร.  0-4234-2555


(สำหรับ จังหวัดภูเก็ต)


1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket 

2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000 

โทร. 0-7625-4421

ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์

ค่าธรรมเนียมบริการยื่นวีซ่านักเรียน

- ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวรวมแปลเอกสารทุกฉบับและค่าธรรมเนียม VAC จากสถานทูตนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นราคา 9,450 บาท/ผู้สมัคร (รวมบริการการยื่นสมัครและการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ)    


หมายเหตุ: ในการยื่นวีซ่าจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นที่ได้เรียกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์